Yhdistyksen kokous pidetty

Kokoukset01.05.2015

Golf Talma ry:n varsinainen kokous pidettiin 3.2.2015.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen kokous pidettiin Golf Talmassa tiistaina 3.2.2015.

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2014 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vuoden 2014 sekä edellisten vuosien tilinpäätökset löytyvät Materiaalit osiosta kotisivuilta täältä.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi aikuisille vahvistettiin 97 euroa ja junioreille 35 euroa. Liittymismaksua laskettiin selvästi ja sen summaksi vahvistettiin 20 euroa. Jäsenmaksuksi aikuisille 1.9.-31.12.2015 vahvistettiin 20 euroa ja junioreille 10 euroa. Kokous hyväksyi myös toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2015.

Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta hyväksyttiin 4 §, 5 §, 7 §, 8 §, 9 § ja 10 § osalta. 12 § osalta kokous päätti muuttaa hallituksen esitystä. Säännöt lähetetään seuraavaksi Yhdistysrekisteriin käsittelyä varten ja ne tulevat voimaan, kun muuttuneet säännöt on merkitty rekisteriin. Kokouksen päätöksellä muutetut sääntökohdat ovat kokonaisuudessaan tässä:

***

4 § Uusi jäsen maksaa yhdistykseen liittyessään yhdistykselle kertakaikkisen liittymismaksun. Eri jäsenryhmien liittymismaksut voivat olla eri suuruisia.

Jäsenet maksavat yhdistyksen kokouksen kummallekin jäsenryhmälle erikseen vahvistamat vuosimaksut. Eri jäsenryhmien vuosimaksut voivat olla eri suuruisia.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

5 § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja kapteenin sekä 5-11 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi syyskokousten välistä toimikautta kuitenkin niin, että vuosittain heistä on puolet tai lähinnä puolet erovuoroisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja voi nimittää sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkaetunsa ja voi asettaa avukseen toimikuntia ja valiokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista sääntömääräistä kokousta, syyskokous 1.10 ja 30.11 välisenä aikana ja kevätkokous 1.2. ja 30.4 välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan sähköisessä yhdistyksen tiedotteessa niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sekä julkaistaan Golf Talman ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

9 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
– esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
– vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
– valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
– vahvistetaan seuraavan tilikauden vuosi- ja liittymismaksut
– vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä,
– valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja kapteeni sekä vuosittain jäsenet erovuoroisten tilalle.

12 § Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä.

***

Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa Helena Sinisalo (KHT) ja varatilintarkastajana Lasse Vänttinen (HTM).

Kokoukseen osallistui 18 äänivaltaista jäsentä sekä kuusi muuta osanottajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Rainer Helling.