Golf Talman kastelujärjestelmän uudistamistyö alkaa ensi keväänä

GT Oy, Info, Kenttä, Kokoukset08.12.2023

Golf Talmassa järjestettiin infotilaisuus kentän osakkaille tiistaina 5.12.2023. Aiheena oli kenttien kastelujärjestelmän mittava uudistaminen ja siihen liittyvät aikataulu-, toteutus- ja työn organisointikysymykset. Hanke käynnistyi jo hyvän aikaa sitten merkittävillä selvitystöillä ja tilannekartoituksella, jonka jälkeen vuosi sitten pidettiin vastaava infotilaisuus osakkaille.

Tämänkertaisessa infotilaisuudessa olivat mukana myös kilpailutuksen jälkeen valituksi tulleen urakoitsijan NV Golf Oy:n edustajat ja uuden kastelujärjestelmän toimittajan Rain Birdin sekä maahantuoja Schetelig Oy:n edustajat.

Golf Talman toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi avasi tilaisuuden ja oli hyvillään siitä, että ”saatiin tupa täyteen osakkaita”. Hän esitteli illan ohjelman ja esiintyjät eli kumppanit, joista osa oli kansainvälisiä vieraita. Haaponiemi esitteli myös Golf Talman uusimman työntekijän, Matti Ekholmin, jolla on kastelujärjestelmästä vastaavana osaajana tärkeä rooli projektissa, jotta uudesta järjestelmästä saadaan kaikki hyödyt irti.

 

Kastelujärjestelmän uudistamisesta pidetty info keräsi runsaslukuisen määrän osakkaita paikalle

 

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro

Golf Talma Oy:n puheenjohtaja Mika Majoinen avaa illan esitykset puheenvuorollaan

Tilaisuuden ensimmäisestä puheenvuorosta vastasi Golf Talma Oy:n puheenjohtaja Mika Majoinen, joka korosti uudistuksen olevan erittäin tärkeä askel Golf Talman kentille, joka turvaa niiden tulevaisuuden.

– Kastelujärjestelmä mahdollistaa kenttähenkilökunnan työn vaaditulla ja odotutulla tasolla. Uudistus liittyy olennaisesti Golf Talma Oy:n strategiaan, jossa sanotaan, että Golf Talma tarjoaa aktiiviselle ja tavoitteelliselle golfarille Suomen parhaimmistoa olevat kolme kenttää ja harjoitusalueet. – Ilman kastelujärjestelmän uusimista tätä strategista tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa, Majoinen painotti.

Puheenjohtajan mielestä hankkeen valmistelut ovat olleet pitkät ja monipuoliset, koska yksityiskohdat haluttiin selvittää perinpohjaisesti ja huolellisesti valittujen kumppaneiden kanssa. Juuri ennen tätä infotilaisuutta on allekirjoitettu kastelujärjestelmän uudistamista koskeva toteutussopimus NV Golf Oy:n kanssa.

Ismo Haaponiemi ja David Nelson allekirjoittivat sopimuksen kastelujärjestelmän asentamisesta.

Urakasta sopineet osapuolet yhteiskuvassa. Golf Talma Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Majoinen (vas.), Golf Talma Oy:n toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi, NV Golf Oy:n toimitusjohtaja David Nelson ja NV Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raoul Bergman.

Golf Talman yhtiökokous päätti viime keväänä projektin toteutuksesta ja antoi hallitukselle valtuudet edetä asiassa. Osana valtuutusta oli, että hallitus voi nostaa rahoituslaitoksilta 2 miljoonan euron lainan, jolla hanke pääosin rahoitetaan. Yhtiöllä on myös valmius lisärahoittaa hanketta tulorahoituksella siltä osin kuin tarvetta ilmenee. Näitä taloudellisia asioita esitellään tarkemmin kenttäyhtiön yhtiökokouksessa 11.12. Tämän illan aikana esitellään hankkeen rakennusaikataulu ja etenemistapa sekä järjestelmästä saatavia merkittäviä hyötyjä taustoitti puheenjohtaja Majoinen.


Uudistuksen taustat ja tilannekatsaus

Toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi taustoittaa uudistusprojektia

Toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi kertasi omassa esityksessään syyt kastelujärjestelmän uusimiselle. Taustaa siihen hän näkee jo 5–10 vuoden takaa, erityisesti sellaisina aikoina, kun pitkään kestäneet kuivat ja kuumat hellejaksot ovat saaneet kentän kärsimään.

– Silloin on jouduttu priorisoimaan, mitä alueita kastellaan enemmän, mitä vähemmän. On selvää, että viheriöiden tulee olla etusijalla, mutta samaan aikaan väylät ja lyöntipaikat ovat jääneet liian vähälle vedelle pakon sanelemana. Raffialueet ovat kuivuneet ruskeiksi ja niissä ruoho jopa osin kuolee, koska kastelu ei yllä väylien ulkopuolelle kuin aivan pieneltä osin, Haaponiemi arvioi.

Pitkään kestävän kuumuuden aikana ruoho menee säästöliekille, suojatilaan ja sen kasvu alkaa pysähtyä. Ruohon väri alkaa muuttua keltaiseksi ja maa alkaa halkeilla, koska se ei enää edes ota vettä vastaan vaan vesi alkaa valua pintoja pitkin pois. Tästä tilasta paluu normaaliksi vaatii erittäin runsasta sadetta.

Nykyisen kastelujärjestelmän tehoa voidaan mitata läpimenoajalla, joka on 12–14 tuntia. Nykyinen ohjelma on rakennettu siten, että kullekin kentän alueelle saadaan määriteltyä haluttu minuuttimäärä kastelua. Kuumina jaksoina yö ei siis enää riitä ohjelman läpiajamiseen, jolloin kenttiä joudutaan kastelemaan myös päivisin. Osa kasteluvedestä haihtuu tällöin ilmaan ja on erittäin tehotonta, kastelu myös hankaloittaa pelaamista.

Haaponiemi palaa puheessaan viime kesän kuivaan kesäkuuhun ja sen tuomiin haasteisiin. – Kesäkuussa oli pitkä kuiva jakso ja kenttiä kasteltiin ympäri vuorokauden 24/7. Viheriöitä jouduttiin kastelemaan vielä erikseen kolmen henkilön voimin letkukastelulla. Nykyinen kasteluteho ei riittänyt ja resursseja muusta kentänhoidosta jouduttiin siirtämään kasteluun. Onneksi loppukesä oli sään puolesta lähes ihanteellinen, Haaponiemi sanoi.


Nykyinen vs. uusi järjestelmä

Tämän hetkisen kastelujärjestelmän tilanteen selvitystä varten tilattiin asiantuntevalta englantilaiselta konsulttiyhtiöltä tutkimus ja saatiin yli 30-sivuinen raportti kastelujärjestelmän nykytilasta. Sen selkeä anti oli, että nykyisen järjestelmän korjaaminen ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavaa.

Vanha järjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän, jolloin korjaamiskustannukset nousevat liian korkeiksi eikä korjaamisella saavuteta niitä toiminnallisia ja tehokkuudellisia ominaisuuksia ja hyötyjä mitä uudet järjestelmät tarjoavat. Uuden järjestelmän rakentamisen edut olivat raportin mukaan niin merkittävät, että vanhan korjaamisesta päätettiin luopua.

Raportin perusteella kartoitettiin järjestelmiä ja niiden tarjoajia sekä vaihtoehtoja siitä, miten uusi järjestelmä kannattaisi tehdä. Nyt ollaan jo siinä pisteessä, että rakentamista ollaan käynnistämässä ja tässä info-tilaisuudessa kuulemme kumppaneiksi valittujen yritysten edustajien puheenvuorot.


Uuden kastelujärjestelmän edut kenttämestarin näkökulmasta

Pääkenttämestari Esa Laaksosen näkemykset uudistukseen

Pääkenttämestari Esa Laaksonen korosti omassa puheenvuorossaan uuden järjestelmän kastelutarkkuutta, sillä siinä voidaan ohjata jokaista yksittäistä sadetinta erikseen, jolloin kentän kulloisenkin kohdan yksilölliset kastelutarpeet voidaan hyvin huomioida.

Toisena tärkeänä asiana hän nostaa esiin aikaikkunan, joka mahdollistaa yön aikana tapahtuvan kastelun jopa 6–8 tunnissa nykyisen 12–14 tunnin sijaan, joka ulottuu myös päiväaikaan, jolloin aurinko on jo ylhäällä. Uuden järjestelmän niin sanottu läpimenoaika on kuusi tuntia, kun se vanhassa järjestelmässä on 12-14 tuntia.

Uusi järjestelmä tulee olemaan kaksirivinen, paikoin jopa kolme- ja neljärivinen, jolloin kastelu voidaan ohjata tarkemmin kentän eri alueille ja myös niille pelialueille minne kastelu ei tällä hetkellä ylety. Uudella järjestelmällä kastelu saadaan suoritettua huomattavasti nykyistä tehokkaammin, jolloin sekä vettä että sähköä säästyy merkittävästi.

– Nykyinen järjestelmä on tullut tiensä päähän, koska sitä mm. joudutaan jatkuvasti korjaamaan, hän painottaa. Ismo Haaponiemen mukaan nykyistä järjestelmää korjattiin viime kesänä 45 000 eurolla ja summasta puuttuu omien työntekijöiden työvoimakustannus. Haaponiemi tarttui hänkin kenttämestarin mainitsemaan aikaikkunaan ja selvensi, että pumppaamon pumput ja putkiston koko tulevat olemaan sen verran entisiä tehokkaammat ja suuremmat, että aikaikkuna lyhenee ratkaisevasti.


Riittääkö vesi tehokkaampaan järjestelmään?

Uuden kastelujärjestelmän suunnittelun yhteydessä oli aika tarkistaa myös kasteluveden riittävyys jatkossa. Kasteluvesi Golf Talman kentille tuodaan Keravanjoesta, jossa yhtiöllä on oma vesipumppu, joka nostaa veden putkistoon ja juoksuttaa sen Master-kentän lähimmässä nurkassa olevaan lampeen. Lammesta vesi valuu putkia ja ojia pitkin kentällä oleviin pumppaamoihin. Kentillä olevat lammet toimivat kastelujärjestelmän käyttämän veden säilytyspaikkoina.

Golf Talma saa tällä hetkellä ottaa Keravanjoesta vettä 2380 kuutiota vuorokaudessa, silloin kun joen virtauma on vähintään 0,5 kuutiota sekunnissa. Mikäli joen virtauma putoaisi jostain syystä sen alle, Keranjoessa olevan pumpun automaattinen katkaisin pysäyttäisi veden pumppaamisen golfkentälle.

Veden tarve kentän eri kohdissa vaihtelee suuresti. Osa alueista on aurinkoisemmilla, osa varjoisemmilla paikoilla. Maapohjan ja kasvukerroksen vaikutus on myös suuri, kun joissain kohtaa maa säilyttää kosteuden pidempään kuin toisissa kohtaa.

Uuden kastelujärjestelmän suunnittelija Kimmo Laihonen on laskenut uuden kastelujärjestelmän teoreettisen vedentarpeen määrän kuumaan kuivaan sääjaksoon. Hän päätyi lukuun 1600 mm vuorokaudessa, joka kattaa kaikkien pelialueiden kastelun. Näin ollen uuden kastelujärjestelmän haasteellisimpaan aikaan tarvitsema vesimäärä mahtuu hyvin tämänhetkiseen vedenottosopimukseen.

Mikäli Keravanjoen virtauma putoaisi jostain syystä alle 0,5 kuution/sekunnissa ja katkaisisi veden tulon, on laskettu, että Laakso-kentällä olevien lampien vesivarastot riittäisivät noin 20 päiväksi kentän kasteluun.

Toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi kuitenkin muistutti, että Päijännetunnelista johdetaan vettä Keravanjokeen niin, että siellä virtaama olisi minimissään 0,8 kuutiota sekunnissa. Hän myös selvitti huoltopäällikkö Jani Turtialta, onko virtauma koskaan pudonnut kriittisen lukeman alle niin, että pumpun automaattinen sulkumekanismi olisi mennyt päälle, eikä hän muista näin käyneen. Mutta siihenkin ollaan nyt siis varauduttu.

Tarvittaessa Golf Talmalla on edelleen mahdollisuus, ja suunnitelma olemassa, kentillä olevien lampien suurentamisesta ja näin mahdollisuus maksimoida kasteluveden riittävyys varastoimalla. Haaponiemi myös korosti, että uuden kastelujärjestelmän todellinen vedenkulutus selviää vasta käyttökokemusten jälkeen, kun päästään optimoimaan ja säätämään veden kulutusta juuri sille tasolle, kuin kukin kentän kohta tarvitsee. Luottamus siihen, että säästöä tulisi on vahva, koska kastelua suunnataan jatkossa juuri oikea määrä sitä tarvitseville alueille.

Tällä hetkellä vettä annetaan esim. viheriöillä pyörivillä sadettimilla 360 astetta eri suuntiin, jolloin viheriön ympärykset ja viheriön eri osat saavat aina saman verran vettä. Usein päätöksiä siitä kuinka paljon vettä annetaan, tehdään sen kohdan mukaan, mikä tarvitsee eniten vettä. Näin vähemmällä vedellä pärjäävät kohdat tulevat ylikastelluiksi, josta on niille haittaa monella tapaa. Uudessa järjestelmässä on viheriöiden ympärillä niin sanotut tuplasadettimet, jotka mahdollistavat sen, että kastelu voidaan ohjelmoida siten, että viheriön ympäristöt saavat vettä esimerkiksi kaksi kertaa viikossa ennalta määritellyn millimetrimäärän ja viheriöt joka toinen päivä. Aina kulloisenkin säätilanteen, maaperän kosteusmäärän ja kunkin sadettimen kasteleman kohdan tarpeen mukaan.


Kastelujärjestelmän rakentamisen esittely

David Nelson ja Raoul Bergman kertovat urakoitsijaksi valitusta NV Golf Oy:stä sekä projektin työtavoista ja aikataulusta

Esiintymisvuoron saivat seuraavaksi kastelujärjestelmän urakoinnin edustajat, NV Golf Oy:n toimitusjohtaja David Nelson Skotlannista ja yrityksen suomalainen hallituksen puheenjohtaja Raoul Bergman.

Davidin taustalla on kansainvälinen yritys Greenmakers by Nelson&Vecchio, joka on perustettu Skotlannissa 2010. NV Golf Oy on sen suomalainen tytäryhtiö ja David toimii sen toimitusjohtajana. Yritys keskittyy pelkästään golfkenttien rakentamiseen. Referenssinä David Nelsonilla ja hänen tiimillään ovat mm. seuraavat rakennusprojektit eri golfkentillä:

Kristianstad GK East & West (SE)
The Great Northern (DK)
Ålands Golf Club (FI)
Himmerland Golf Resort (DK)
Parnu Bay (EE)
Simons Golf Resort (DK)
Miklagard Golf (NO)
Djursholm (SE)
Visby GK (SE)
Golf Klub Fohr (DE)
Solvesborg GK (SE)

Tällä hetkellä heillä on käynnissä rakennusprojektit sekä Pickalassa par 3-kentän tiimoilta (Rock) että Araslov Golf Klub Ruotsissa.

Nelson arvioi, että työt voidaan aloittaa huhtikuun ensimmäisellä viikolla 2024, mikäli lunta ei ole liikaa. Työt tullaan rytmittämään siten, että työn alla on aina 9 reikää kerrallaan ja sen kastelujärjestelmän rakentaminen kestää arviolta noin 7 viikkoa. Aikataulu tosin riippuu maapohjasta, eli mikäli kiviä ja kalliota osuu kohdalle, voi aikataulu venyä. Toisaalta hyvällä tuurilla se voi myös nopeutua. – Suunnitelman mukaan koko urakka olisi valmis kauden 2024 aikana, arvioi Nelson.

Yhdeksän reiän sulkeminen nopeuttaa työn tekemistä ja lisää erityisesti turvallisuutta. Pelaajien käytössä on koko remontin ajan 18 + 9 reikää pelaamiseen. Uusi kastelujärjestelmä otetaan heti sen valmistuttua käyttöön kullakin työosuudella. Kastelujärjestelmän vedensiirron pääputkistot kaivetaan kaivinkoneella.

Kenttäalueelle tuleva pääosin kaksirivinen, paikoin kolme- ja nelirivinen, kastelujärjestelmän putkisto aiheuttaa vain vähän pintavaurioita mikäli sää on kuiva ja hyvä, koska aurausjälki on vain putken levyinen 30-60 mm). Tähän auraustyöhön on vartavasten suunniteltu ja valmistettu oma työkone. Työmenetelmän ansiosta kentän pinta normalisoituu nopeasti pelikuntoon. Urakoinnin yhteydessä jokainen putki, kaapeli, venttiili jne. dokumentoidaan sijainniltaan, kuten ne on asennettu.

NV Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raoul Bergman kertoi, että yritys on ollut olemassa vuodesta 2017 alkaen, mutta sen toiminta aktivoitui vasta Pickalan Rock-kentän rakentamisen yhteydessä. Bergman pitää huolen siitä, että yrityksen toiminta täyttää kaikki suomalaisen yhteiskunnan vaatimat lakisääteiset velvoitteet alkaen työterveydenhuollosta työntekijöille, kaikki maksut ja verot jäävät Suomeen. Hän halusi onnitella Golf Talman osakkaita siitä, että he ovat lähteneet rohkeasti uudistamaan kenttien kastelujärjestelmää edelläkävijänä.

– Uudistus tulee nostamaan Golf Talman brändiä merkittävästi, hän uskoo. Suurimmalla osalla suomalaisista golfkentistä sama on pian edessä, ja silloin ei ehkä osaamista ja tekijöitä riitä kaikille. Golf Talma on ajoittanut oman urakkansa siis hyvään vaiheeseen.


Rain Bird -kastelujärjestelmän esittely

Gundars Vietniks ja Martin Railila esittelevät tulevaa uutta kastelujärjestelmää

Itse kastelujärjestelmää esitteli Rain Bird Corporationin Itä-Euroopan myyntipäällikkö Gundars Vietniks tukenaan Scheteligin projektimyyntipäällikkö Martin Railila. Schetelig on Rain Bird-järjestelmän suomalainen maahantuoja.

– RainBird on maailman johtava kastelujärjestelmien valmistaja, ja perustettu vuonna 1936, aloittaa Vietniks. Euroopan yhtiö on sekin toiminut jo 50 vuotta.

Jokainen pisara vettä on tärkeä, ja siksi järjestelmää kutsutaan älykkääksi. Vettä käytetään kasteluun vain sen verran mitä sitä tarvitaan. Vuonna 2009 uusittiin järjestelmän ohjelmointi ja nykyisin sitä hallitaan langattomasti älypuhelimen tai padin avulla. Järjestelmä ottaa yhteyttä jopa 1000 sadettimeen 45 sekunnissa nopeuttaen niiden hallintaa. Esimerkiksi sateen alettua sadettimia voidaan sulkea yksi kerrallaan tai alueittain tarpeesta riippuen.

Laatu on RainBirdin merkittävä etu. – Tuhannesta sadettimesta tulee keskimäärin vain kolme takaisin vian vuoksi. Jokainen yksittäinen sadetin testataan tehtaalla, ennen niiden toimittamista asiakkaalle. Yhtään sadetinta ei lähde suoraan linjastolta ilman testausta, Vietniks lupaa.

Vuosittaiset huoltokulut ovat noin 1000–2000 euroa. Helppokäyttöisyys on toinen merkittävä etu. Järjestelmä on käyttäjäystävällinen, keskusyksikkö (serveri) sijaitsee kenttämestrin tietokoneella ja sieltä on yhteys jokaikiseen sadettimeen kentällä. Rain Birdin järjestelmän etuna on, että mikäli yksi sadetin vikaantuu, kaikki muut toimivat normaalisti. Vikaantunut sadetin näkyy käyttäjän ruudulla ja se on nopeasti paikannettavissa ja korjattavissa. Järjestelmä kerää jatkuvasti myös tietoa kaikista sen osista.


Rain Bird-ohjelmisto ja käyttöliittymä

Scheteligin Martin Railila esitteli Rain Birdin päätelaitteen, joka kulkee kätevästi kentänhoitajan ja kastelusta vastaavan ammattilaisen mukana kentällä. Ohjelmistoon tuodaan jatkuvasti uusia hyödyllisiä widgettejä helpottamaan työkulkua. Käyttäjän näkymä on karttapohjainen ja kertoo automaattisesti oman sijaintisi, jolloin padiltä on helppo säätää juuri niitä sadettimia joita näkee myös edessään.

– Käyttöliittymä on ”pelinomainen” ja visuaalinen, kuten nykyään älypuhelimet ja padit ovat, ja siihen tottunut käyttäjä oppii järjestelmän perusasiat muutamassa tunnissa, uskoo Railila. Google-satelliittikuva näkyy ruudulla ja kuvaan voidaan ajaa kaikki sadetinkohdat, putkilinjat jne.

Ohjelma antaa reaaliaikaista tietoa. Esimerkiksi veden virtauksesta saadaan laskettua teoreettinen kulutus sekä todellinen tieto paljonko vettä on käytetty, jolloin päästään tarkkaan tietoon kiinni paljonko vettä on mennyt kentälle.

Kentälle sijoitetuilla sadekannuilla voidaan mitata sateen määrää kentän eri osilla ja ohjata kastelua myös sen avulla. Mikäli joku tietty kentän alue tarvitsee esimerkiksi kolme millimetriä vettä ja taivaalta on tullut kaksi, kastelujärjestelmältä tarvitaan enää vain yhden millin vesimäärä ko. alueelle.

Erona nykyiseen järjestelmään on myös se, että aiemmin puhuttiin minuuteista, eli annettiin kastelua esimerkiksi 15 minuuttia tiettyyn kohteeseen, tietämättä kuitenkaan kuinka monta millimetriä vettä annettiin. Nykyisessä järjestelmässä puhutaan millimetreistä.

Sadettimien toiminnan tulisi jatkossa olla näkymättömissä mikäli suunnitelmat toteutuvat. Yöaikaisen kastelun tulisi riittää, ja mikäli kastelua tarvitaan muina aikoina, siihen on jokin muu syy kuten esimerkiksi uuden kylvön idätyskastelu tai vastaava. Sadettimet ovat suoraan päältä huollettavissa, eli purettavissa putkea myöden, mikä helpottaa ja nopeuttaa niiden ylläpitoa.


Sadettimien sijoittelu

Nykyisellä yksirivisellä kastelujärjestelmällä sadetin antaa vettä säteensä mukaisesti, mutta epätasaisesti. Ensimmäinen kolmannes sadettimesta päin katsottuna saa 50 % vedestä, kauimmaisen osan jäädessä lähes kokonaan ilman. Uudessa järjestelmässä on kaksi sadetinta (sadetinriviä) yhden sijasta, ja jokaista yksittäistä sadetinta voi erikseen säätää, jolloin kastelumillimetrejä saadaan pinnoille huomattavasti tasaisemmin ja näin päästään tästä yksittäisen sadettimen säteen aiheuttamasta ongelmasta eroon.

Alkuvaiheessa sadettimien säätöä tehdään usein, jotta optimaalisuus löydetään. Mukana kulkevalla päätteellä muuttuneet tiedot kirjataan saman tien järjestelmään. Väylillä nykyinen yksirivinen kastelujärjestelmä kastelee epätasaisesti ja vaatii usein ylikastelua. Kaksi- ja kolmerivisellä kastelulla päästään parempaan tehokkuuteen ja parempaan laatuun. Rain Birdin referenssejä löytyy ympäri maailman esimerkiksi Scheteligin verkosivujen kautta.

Osakkaat ottivat aktiivisesti osaa esittelyihin ja tarkentavia kysymyksiä esitettiin runsaasti. Kahden tunnin tiivis esittely päättyi tyytyväisten osakkaiden kiitoksiin. Toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi kiitti puolestaan kaikkia paikalle saapuneita osakkaita ja hankkeen kumppaneita hyvistä esityksistä ja oli luottavainen hankkeen hyvästä lopputuloksesta. – Tämän porukan kanssa on hienoa olla yhteistyössä.

 

Putket toimittaa Talokaivo Oy

Osana kastelujärjestelmää asennettavat vesiputket toimittaa Talokaivo Oy.

 

Tilaisuuden materiaalit

Esitys David Nelson NV Golf Oy

Rain Bird ja Schetelig Oy


Teksti: Jukka Rimpiläinen